Tag: Talak

Rujuk kepada Istri yang Murtad di Masa Iddahnya

Rujuk kepada Istri yang Murtad di Masa Iddahnya

DR. Wahbah mengatakan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri itu murtad atau kembali kepada agamanya yang bukan islam sebelum dukhul (jima’) maka batal nikahnya dan jika kemurtadan tersebut terjadi setelah dukhul maka ditunggu : jika keduanya bisa kembali disatukan didalam islam pada masa iddahnya maka pernikahannya bisa dilanjutkan […]

Read more ›
torn piece of paper with divorce text and paper couple figures

Mengucapkan “Aku Bukan Suamimu!” Apakah Jatuh Talak?

Ulama menggolongkannya sebagai talak kinayah. Sehingga keabsahannya dikembalikan kepada niat suami. Jika suami berniat menceraikannya maka jatuh cerai satu. Sebaliknya, jika tidak berniat menjatuhkan cerai maka tidak jatuh cerai……

Read more ›
Mengenal Lebih dalam Syariat Cerai (Talak)

Mengenal Lebih dalam Syariat Cerai (Talak)

Antara ijab dan qabul tidak boleh dipisah dan harus dilafazkan dalam kesempatan yang sama. Antara calon suami-isteri boleh mengajukan syarat-syarat yang dibolehkan dalam agama dan mungkin untuk lakukan, adapun contoh yang disebutkan dalam pertanyaan adalah syarat yang mustahil untuk dilakukan, karena untuk tanpa berbicara dengan wanita sama sekali, sebab agama […]

Read more ›
Risalah Talak (17), Hikmah Wanita Selama ‘Iddah Masih di Rumah Suami

Risalah Talak (17), Hikmah Wanita Selama ‘Iddah Masih di Rumah Suami

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah […]

Read more ›
Risalah Talak (16), Hak Wanita dalam Masa ‘Iddah

Risalah Talak (16), Hak Wanita dalam Masa ‘Iddah

Untuk wanita yang mengalami masa ‘iddah karena talak roj’iy (talak yang masih bisa dirujuki), maka ia masih memiliki hak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Untuk wanita yang ditalak ba-in (yang tidak bisa kembali kecuali dengan akad baru), maka ia masih mendapatkan hak rumah selama masa ‘iddah, namun tidak mendapatkan nafkah kecuali […]

Read more ›
Risalah Talak (15), Masa ‘Iddah bagi Wanita yang Ditalak

Risalah Talak (15), Masa ‘Iddah bagi Wanita yang Ditalak

Dalam Kifayatul Akhyar (hal. 391), yang dimaksud ‘iddah adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru’…

Read more ›
Risalah Talak (14), Talak Lewat SMS, Email, Surat

Risalah Talak (14), Talak Lewat SMS, Email, Surat

Satu hal tentang masalah talak yang perlu dikaji secara khusus adalah talak lewat tulisan baik lewat SMS, email, atau surat karena seringnya talak seperti ini terjadi. Semisal suami mengirim SMS, “Sekarang, kamu saya talak.” Kata-kata seperti ini tegas menunjukkan cerai, tetapi masalahnya hanya lewat SMS. Apakah sah talak semacam itu?…

Read more ›
Risalah Talak (13), Talak Bersyarat

Risalah Talak (13), Talak Bersyarat

Talak munajjaz adalah talak yang tidak disebutkan syarat, tidak memakai syarat, dan tidak ada tambahan waktu akan datang. Jadi yang dimaksud talak munajjaz adalah jatuhnya talak saat itu juga. Contoh ucapannya: Saya talak kamu atau saya ceraikan kamu….

Read more ›
Risalah Talak (12), Talak Ketika Haid

Risalah Talak (12), Talak Ketika Haid

Dari Anas bin Sirin, ia berkata, “Aku mendengar Ibnu ‘Umar berkata bahwa ia telah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lantas ‘Umar mengadukan hal ini pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda, “Suruh ia untuk rujuk.” Aku (Anas berkata pada Ibnu ‘Umar), “Apakah hal itu dianggap jatuh talak?” Ibnu […]

Read more ›
Risalah Talak (11), Talak Saat Hamil

Risalah Talak (11), Talak Saat Hamil

Talak juga dapat dibagi menjadi dua macam dilihat dari cara menjatuhkan talak, yaitu talak sunni (yang sesuai tuntunan Islam atau ajaran Rasul –shallallahu ‘alaihi wa sallam-) dan talak bid’iy (yang tidak sesuai tuntunan Islam)…

Read more ›