Inspiratif, PROFIL — October 21, 2016 at 09:37

Mereka Yang Meninggalkan Tasawuf: Syaikh Muhammad Al Zamzami Al Maghribi

by
Mereka Yang Meninggalkan Tasawuf: Syaikh Muhammad Al Zamzami Al Maghribi
Seorang ‘alim dari Maghrib (Afrika) beliau bernama Muhammad Az-Zamzami Al-Ghumari yang awal mulanya adalah seorang Sufi lalu berbalik arah menuju Sunnah…

Adalah seorang yang sangat Alim (‘Allamah) dari Maghrib (Afrika) beliau bernama Muhammad Az-Zamzami Al-Ghumari yang awal mulanya adalah seorang Sufi lalu berbalik arah menuju Sunnah.

Nama dan Nasab

Al-‘Allamah Asy-Syarief Muhammad Az-Zamzamy bin Muhammad bin Shiddiq Al-Ghumary nama lengkapnya. Beliau dilahirkan disebuah keluarga penganut faham asy’ariyyah hingga beranjak besar, serta berdiam di sebuah rumah penganut tarekat Sufi, yaitu tarekat Ash-Shiddiqiyah, yang kental akan faham jahmiyyah dan nampak sekali sikap ta’ashshub (fanatik buta) pada mereka.

Syaikh Zamzami di lahirkan Di Bur Sa’id, nama suatu tempat di Mesir ketika kedua orang tuanya dalam perjalanan berhaji pada tahun 1330 H.

Perjalanan Menuntut Ilmu

Syaikh menghafal Al-Qur’an dengan bimbingan Gurunya Syaikh Al-Faqih Muhammad Al-Andalusi. Dan pada tahun 1349 Beliau mulai menelaah dengan bimbingan saudaranya yang tertua yang bernama Syaikh Ahmad. Selanjutnya beliau bersama saudaranya, Abdullah, berangkat ke Kairo. Beliau bersama saudaranya ini mempelajari Ajrumiyah, sebagian Alfiyah Ibnu Malik, Waraqaat Imam Haramain, juga awal-awal kitab Jam’ul Jawaami’.

Tatkala beliau sampai di Kairo beliau pun belajar di Al-Azhar, belajar dengan banyak Syaikh. Di antaranya Syaikh Abdus Salam Ghunaim, Syaikh Abu Thalib Hasanain, Syaikh Mahmud Al-Imam, Syaikh Abdul Majid Asy-Syarqawi, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi’i, dan para masyayikh lainnya. Syaikh Zamzami dalam masalah fikih mempelajari fikih mazhab Imam Ahmad.

Setelah beberapa lama beliau pun kembali ke negeri asalnya Thanjah, yaitu ketika ayahnya wafat di tahun 1354 H. Selepas itu beliau memberikan pelajaran (duruus) di Mesjid Jami’ Al-Kabir selain di zawiyah (tempat peribadatan kaum sufi) ayahnya. Beliau memberikan pelajaran dalam bidang tafsir dan hadits, hingga berkumpul lah para penuntut ilmu untuk mengikuti pelajaran yang beliau berikan itu. Beliau mengajarkan pula ilmu ushul, manthiq, ilmu Arabiah juga balaghah.

Syaikh Zamzami -sebagaimana telah disebutkan- tumbuh dalam keluarga dan kerabat yang berfaham tasawuf, dan beliau termasuk orang yang gigih mempertahankan ajaran tasawuf ini. Sampai-sampai beliau menyusun sebuah kitab yang beliau namai “Al Intishar lit Thariqi Ash Shufiyyah Al Akhyar” (pembelaan terhadap jalannya kaum shufi yang terpilih). Di kitab ini beliau menyebutkan dalil-dalil yang di khususkan untuk kaum Sufi.

Penentangan Terhadap Tasawuf

Manakala beliau sampai usia yang kokoh- yaitu usia 40 tahun- telah matang lah pikirannya, dan ia kembali kepada petunjuk yang lurus. Beliau pun menampakkan permusuhan terhadap jalan-jalan bid’ah tasawuf itu, dengan penentangan yang keras tak ada tawar menawar lagi. Beliau menganggap sesat serta membid’ahkan mereka, mengkafirkan beberapa orang diantara mereka (yang melakukan kekafiran, ed.), serta berlepas diri dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini beliau menulis kitab ”Az Zawiyah Wa Ma Fiha Minal Bida’ Wal A’mal Al Munkarah” (Zawiyah dan semua kebid’ahan dan kemunkaran yang ada di dalamnya). Beliau berucap dengan penuh pesona,

Ketahuilah wahai kaum mukminin juga para Ulama yang shalihin bahwa sesungguhnya aku berlepas dari para panganut tasawuf yang jahil, bertaqarrub kepada Allah dengan membenci mereka serta aku menyeru untuk menentang mereka…

Di antara cara penentangan beliau terhadap kaum sufi adalah dengan memfokuskan diri (membantah) orang-orang yang mengklaim mengetahui rahasia-rahasia gaib, dan membeberkan keburukan-keburukan praktek ibadah mereka, dan tipu daya mereka terhadap manusia. Padahal mereka adalah saudara-saudaranya sendiri dan juga murid-murid Ayah beliau, hingga mereka pun memusuhi dan dan menjauhi beliau. Terjadilah perdebatan yang sangat keras antara beliau dengan saudara-saudaranya, suatu perdebatan yang membawa kepada terbukanya hakikat dan aib mereka kaum sufi, hingga manusia pun menjauhi mereka. Beliau menjelaskan bahwa kebenaran itu berdasarkan dalil bukan karena sekedar keturunan Shiddiq Al Ghumari dan dan juga bukan diukur oleh keyakinan tarekat mereka!

Di antara saudara beliau ada yang mengadukan beliau ke mahkamah thagut dengan alasan merusak kehormatan dan membuka keaiban -kita memohon kepada Allah keselamatan dan terjaganya kehormatan-. Beliau menyusun sebuah kitab yang memukul telak argumen para penggemar tasawuf secara umum dan untuk para penganutnya secara khusus, yaitu kitab yang beliau susun dan di beri nama ”At Thawaif Al Maujudah fi Hadzal Waqt” (ragam kelompok yang ada saat ini). Di dalam kitab ini beliau berlepas diri dari saudara-saudaranya yang merupakan para sufi tarekat Darqawiyah yang bid’ah!

Ada juga kitab beliau dalam masalah menjauhi kebid’ahan dan orang-orangnya, yaitu sebuah kitab yang besar derajatnya dan agung perkaranya, yaitu kitab yang beliau beri nama ”I’lamul Muslimin bi Wujubi Muqatha’atil Mubtadi’ina wal Fujjjari waz Zhalimin” (pemberitahuan kepada kaum muslimin tentang wajibnya memutus hubungan dengan kaum yang mubtadi, orang fajir dan zalim). Kitab ini adalah bantahan terhadap saudaranya Syaikh Abdullah karena dakwahnya yang menyeru kepada pengagungan kuburan, membangun masjid di atas kubur, berkhidmat di zawiyah shufiyah ash-shiddiqiyah milik ayahnya, serta hal-hal lain yang banyak sekali yang termasuk kebid’ahan yang menyesatkan.

Syaikh Az-Zamzami menulis pula berapa risalah yang menggoncang para pegiat Zawiyah yang sesat itu, yaitu kitab beliau ”Kasyful Hijab ‘anil Mathuril Kadzab” (membuka tirai dari para pendusta yang membabi buta). Hingga saudara beliau Syaikh Abdullah yang berfaham quburi (penyembah kuburan) berucap ”sesungguhnya akulah yang dia maksud”. Di kitab ini Syaikh Zamzami menyebut bahwa apa yang terjadi antara beliau dengan saudara-saudaranya, yaitu ibarat yang ada antara tauhid dan kesyirikan. Salah satunya mengangkat panji Islam dengan kemurnian dan kesuciannya ikhlas hanya karena Allah, adapun yang satunya lagi mengangkat panji para penyembah kuburan, menganggap bagusnya bid’ah serta menjauh dari sunnah. Inilah sebenarnya penyebab adanya perbedaan di antara mereka.

Adalah Syaikh Zamzami ini seorang yang mengikut atsar serta mengamalkan dengan dalil, bersifat tegas terhadap mereka-mereka yang ta’ashshub (fanatik buta) dalam bermazhab, beliau sangat kokoh dalam menyuarakan kebenaran, jauh dari kezaliman dan juga jauh dari pengaruh penguasa. Beliau tegas terhadap penguasa dan juga terhadap para penjajah. Dan beliau seorang yang zahid dalam masalah dunia.

Syaikh Zamzami mempuanyai banyak karya tulis di antaranya:

  • Dalailul Islam,
  • At Tafarrunj
  • Mahajjatul Baidha’
  • I’lamul Fudhala bi Annal Fuqaha Laisu Minal ‘Ulama
  • Tahdzirul Muslimin minal Madzhab Al ‘Ashriyyin
  • Hujjatul Baidha’
  • Kasyful Hijab ‘anil Mathuril Kadzab
  • I’lamul Muslimin bi Wujubi Muqatha’atil Mubtadi’ina wal Fujjjari waz Zhalimin.

Wafat Beliau

Dan sampai akhirnya Syaikh Zamzami sakit beberapa lamanya hingga Allah mewafatkan beliau di hari jum’at 28 Dzulhijjah tahun 1408 H. Semoga Allah mengampuni dan merahmatinya, serta mengangkat kedudukan beliau di Surga-Nya.

Selesai, semoga bermanfaat.

Sumber:http://muslim.or.id/20379-mereka-yang-meninggalkan-tasawuf-1-syaikh-muhammad-al-zamzami-al-maghribi.html