Muamalah, FIQIH — May 25, 2017 at 22:48

Mengenal Siapa Saja yang Allah Azza wa Jalla Melarangnya untuk Menerima Zakat Maal

by
Mengenal Siapa Saja yang Allah Azza wa Jalla Melarangnya untuk Menerima Zakat Maal

Setelah kita ketahui mustahiq (penerima zakat/shadaqah) yang telah ditetapkan Allah, sekarang akan kita sebutkan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerimanya, mereka adalah:

Setelah kita ketahui mustahiq (penerima zakat/shadaqah) yang telah ditetapkan Allah, sekarang akan kita sebutkan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerimanya, mereka adalah:

1. Orang-orang kafir dan mulhid.
Dalam hadits Muadz: “(Zakat) itu diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang miskinnya” yakni: diambil dari orang kaya muslimin dan diberikan kepada orang faqir yang muslim.

Ibnul Mundzir berkata: “Telah ijma’ ahlul ilmu yang kami hafal ilmunya bahwa seorang kafir dzimmi tidak diberi zakat maal sedikitpun.”

2. Bani Hasyim
Yang dimaksud disini adalah keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja’far, keluarga Abbas serta keluarga Harits.
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya shadaqah itu tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena itu adalah kotoran harta manusia.”

Hasan radiallahu ‘anhu mengambil korma shadaqah, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Kuh,kuh (supaya Hasan membuangnya), Tidakkah kau tahu bahwa kita tidak memakan shadaqah.” (Muttafaq alaih)

3. Bapak dan anak-anak sendiri
Telah sepakat fuqaha bahwasanya tiddak boleh memberikan zakat kepada bapak, kakek, ibu, nenek, anak, cucu, karena orang yang berzakat itu memang wajib menafkahi bapaknya, anaknya, kalaupun mereka faqir mereka tetap kaya karena anaknya, bapaknya atau cucunya kaya. Maka jika zakat disalurkan kepada mereka berarti telah mengambil manfaat sendiri dan tidak mengeluarkan zakat.

4. Istri
Para ulama telah ijma’ bahwa seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya, hal ini dikarenakan dia wajib menafkahi istrinya, sehingga tidak butuh lagi zakat, seperti dua orang tua, kecuali kalau dia terlilit hutang maka diberi dari bagian gharimin untuk melunasi utangnya.


Sumber: http://salafy.or.id/blog/2004/11/24/orang-orang-yang-dilarang-menerima-zakat-maal/